search result for
alessandro michele
FASHION
เป็นลุควันหยุดที่แสบและทะเล้นเกินหน้าเกินตาจริงๆ
FASHION
ปิดฉากการ Tribute ต่อประเทศฝรั่งเศส
DESIGN
ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ศิลปะอิตาลี
FASHION
เหมือนหรือคล้าย? ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ?
FASHION
มองผ่าน ๆ ก็รู้แล้วว่าเป็น Gucci
READ MORE