search result for
alessandro michele
DESIGN
ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ศิลปะอิตาลี
FASHION
เหมือนหรือคล้าย? ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ?
FASHION
มองผ่าน ๆ ก็รู้แล้วว่าเป็น Gucci
FASHION
Alessandro Michele กับการเลือกจัดโชว์ที่ Alyscamps สุสานเก่าแก่ของชาวโรมัน
FASHION
โชว์ส่งท้ายกรุงปารีส ก่อนกลับสู่มิลานบ้านเกิดของแบรนด์
READ MORE